Abecední slovník ministrantských pojmů


A

ABAK

- odkládací stolek na liturgické předměty


ABLUCE

- omytí prstů po podávání svatého přijímání (dělají akolyté u svatostánku)


ABLUČNÍ NÁDOBKA

- nádobka s vodou a víčkem, umístěna u svatostánku


AGNUS DEI

- modlitba "Beránku Boží", při mši svaté


AKOLYTA  
- přisluhující při mši svaté, může podávat svaté přijímání


ALBA

- bílý liturgický oblek


ASISTENCE

- všichni ministranti


ASPERGIL

- nádoba na svěcenou vodu

B

BENEDIKCE

- požehnání


BIRET

- černá pokrývka hlavy kněze, fialová biskupa, červená kardinála


BREVIÁŘ

- kniha denní modlitby církve, kterou se modlí kněží a řeholníci


BURZA

- ozdobná kapsa pro korporál, umístěna u svatostánku

C

CELEBRANT

- kněz, který slouží mši svatou


CEREMONÁŘ

- přisluhující, který řídí obřady při bohoslužbě, dává pokyny, jak celebrantovi, tak asistenci


CEROFERÁŘ

- přisluhující nosí při mši svaté svíce


CINGULUM

- bílá šňůra nebo pásek pro přepásání alby
- široký pás k přepásání kleriky
   • kněz - černý
   • biskup - fialový
   • kardinál - červený
   • papež - bílý

D

DALMATIKA
- liturgický oděv jáhna


DIAKON
- jáhen


DIREKTÁŘ
- liturgický kalendář s přesným označením slavností, svátků a památek s pokyny pro liturgii 

E

ELEVOCE
- pozdvihování


EPIŠTOLA
- apoštolský list, čtený při mši svaté (8. čtení na Bílou sobotu)


EVANGELIÁŘ
- kniha, ze které se čte evangelium při slavnostech

F

FAKULE
- pochodová svíce 

H, CH

HOSTIE
- bílý nekvašený chléb z pšeničné mouky, který se v podobě oplatky proměňuje


HUMERÁL
- přehoz, který si kněz obléká kolem krku a ramen pod albu


CHORÁL
- liturgický jednohlasný zpěv, převážně latinský 

I

INCENZACE
- okuřování kadidlem


INKLINACE
- úklona


INTROIT
- vstup, začátek mše svaté

J

JÁHEN
- řádný přisluhovatel u oltáře, má první stupeň svěcení 

K

KÁNON
- část bohoslužby oběti při oltářní mši svaté se slovy proměňování


KAPITULA
- dříve poradní sbor biskupa, nyní sbor kněží při katedrále nebo jiném kostele, setkávajících se na společných modlitbách a slavných bohoslužbách. Jsou jmenování biskupem.


KANOVNÍK
- člen kapituly (katedrální, kolegiátní) jmenovaný biskupem


KASULE
- ornát, liturgický oděv kněze


KATECHUMEN
- člověk, který se připravuje na křest


KLERIKA
- oděv duchovních osob;
  • kněz, jáhen, (bohoslovec) nosí kleriku černé barvy
  • biskup nosí kleriku černé barvy, fialově lemovanou, k bohoslužbám má fialovou
  • kardinál nosí kleriku černé barvy, červeně lemovanou, k bohoslužbám nosí
    červenou
  • papež nosí kleriku bílé barvy


KOLÁREK
- bílý kruh kolem krku, který nosí duchovní osoby pod klerikou


KOLLEKTA
- vstupní modlitba


KOMUNIO
- svaté přijímání


KONCELEBRANT
- kněz, který spolu s dalšími knězi slaví mši svatou, ale není hlavní celebrant


KONCELEBRACE
- mše svatá, kterou slaví společně více kněží, z nichž je jeden hlavní


KONFITEOR
- ,,Vyznávám..."


KORPORÁL
- čtverec, zhotovený z látky, na který se při mši svaté pokládá kalich a miska s hostiemi, monstrance


KREDO
- ,,Věřím v Boha"

L

LAVABO
- ručníček, používá se při mši svaté - umývání rukou


LEKCIONÁŘ

- kniha, ze které se při mši svaté předčítají čtení ze Starého a Nového zákona


LITURGIE
- bohoslužba, mše svatá


LUNULA
- měsíček - zlatý proužek, který drží velkou proměněnou hostii v monstranci a v pyxidě

M

MISÁL
- kniha, obsahující všechny potřebné modlitby při mši svaté


MITRA
- pokrývka hlavy biskupa při mši svaté a obřadech


MONSTRANCE
- drahocenná schránka na vystavování Nejsvětější svátosti

N

NAVIKULA
- loďka s kadidlem 

O

ORACE
- modlitba


OSTENSORIUM
- monstrance

P

PALLA
- pevný čtverec, potažený látkou na přikrytí kalicha


PATENA
- obětní miska pro hostie; pozlacený tácek - používá se k přijímání


PEDUM
- berla - biskupská pastýřská hůl


PEKTORÁL
- biskupský kříž


PLUVIÁL
- plášť, používaný při různých obřadech


POSTKOMUNIO
- modlitba po přijímání


PREFACE
- slavnostní úvod k eucharistické modlitbě


PRESBYTÁŘ
- oddělené místo v kostele, kde je oltář a slaví se tam mše svatá


PYXIDA
- nádoba na uchování velké proměněné hostie do monstrance


PROCEDÁMUS
- pokyn ceremoniáře k vykročení průvodu


PURIFIKACE
- čištění posvátných nádob

R

REQUIEM
- mše svatá za zemřelé


ROCHETA
- bílý oděv ministranta

S, Š

SANCTISSIMUM
- Nejsvětější svátost oltářní


SANCTUS
- ,,Svatý, svatý..."


SCHOLA
- sbor, zpěváci


SOLIDEO
- plochá pokrývka hlavy biskupa


SUPERPELICE
- bílý svrchní oděv ministranta s obdélníkovým hranatým výstřihemŠTOLA

- odznak jáhenského a kněžského svěcení

T

TALÁR
- klerika


TURIFERÁŘ
- přisluhující, při mši svaté se stará o kadidelnici

V

VELUM
- široký zdobený pá na žehnání s monstrancí
- může být také:
   • velum na kalich
   • na ciborium