Novéna ke svatému Josefovi v rámci Roku sv. Josefa

10.03.2021

Cesta víry sv. Josefa - NOVÉNA

1. den - POVOLÁNÍ SVATÉHO JOSEFA

Boží Slovo nám pomáhá vidět svatého Josefa jako toho, kdo je zapojen do jedinečného plánu spásy. Svatý Josef má v tomto Božím plánu své místo, své povolání. Žádný člověk není z tohoto záměru vyňat, všichni jsme povoláni od Boha. Musíme být přesvědčeni o této základní pravdě, abychom byli s to interpretovat náš život. Být povolán od Boha znamená právě Jím být umístněni do plánu spásy, abychom z něj měli prospěch a zároveň na něm spolupracovali. Nejsme totiž pouze spasenými, nýbrž jsme povoláni i k tomu, abychom napomáhali spáse druhých. Svatý Josef je příkladem toho, jak má tvor odpovědět na Boží plán s ním.

Prosby
Prosme našeho Spasitele Ježíše Krista, který je cesta, pravda a život: Přijď, Pane, a zůstaň s námi.
• Archanděl Gabriel zvěstoval tvůj příchod, Synu Nejvyššího, přijď a kraluj svému lidu.
• Předchůdce Jan zajásal kvůli tobě s radostí, Svatý Boží, přijď a daruj spásu celému světu.
• Anděl zjevil tvé jméno Josefovi, Ježíši, Spasiteli, přijď a vysvoboď svůj lid.
• Stařec Simeon očekával tvůj příchod, Světlo světa, přijď a potěš lidstvo.
• Zachariáš předpověděl tvé vykupitelské navštívení, posvěť všechny, kdo jsou v temnotách a ve stínu smrti.

Modlitba
Bože patriarchů a proroků, tys dal ve svatém Josefovi své církvi znamení svého otcovství; bdi nad svými dětmi, aby uprostřed životních radostí i zkoušek poznávali vždy tvou vůli a spolu-pracovali na díle vykoupení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

2. den - UČENLIVOST SVATÉHO JOSEFA VŮČI BOŽÍMU PLÁNU

Meditace
Hleďme, jak Josef tento svatý patriarcha, poslední ze Starého zákona a první z Nového, dokázal interpretovat svůj život. Život je to, co je, ale lidé si jej vykládají prostřednictvím nejrůznějších ideologií a všichni nabízejí své evangelium. My máme jediné Evangelium - našeho Pána Ježíše Krista, který přišel od Otce, aby nás přivedl k Otci. Svatý Josef se dal Pánem strhnout a vést tajemnými cestami. Zřekl se nároku chápat a přijal, že bude věřit.

Prosby
Prosme Boha, dárce všeho dobra a pramene veškeré svatosti: Posvěť, Bože, svůj lid.
• Pane a Bože, tys povolal k víře naše předky, aby kráčeli před Tebou s věrností a upřímností, pomoz nám žít podle ducha evangelia.
• Vyvolil sis Josefa jako Ježíšova pěstouna a vůdce v jeho dětství a dospívání, dej, abychom se naučili sloužit Kristu ve svých bratřích.
• Svěřil jsi člověku zemi, aby z ní učinil své království a svůj příbytek, nauč nás usilovat o spravedlnost a mír k chvále a slávě svého jména.
• Rozpomeň se, Otče, na dílo svých rukou, dej, aby všichni měli zajištěnou práci a podmínky, které jsou důstojné svobodných dětí.

Modlitba
Všemohoucí Bože, Tys chtěl svěřit počátky naší spásy starostlivé péči sv. Josefa; na jeho přímluvu dopřej své církvi, aby vĕrnĕ spolupracovala na uskutečnění díla spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen 

3. den - VÍRA SVATÉHO JOSEFA

Abychom věřili, musíme se nechat vést, sklonit hlavu; s Bohem nelze diskutovat. Je třeba být učenlivými, pokornými, a přijmout, že Pán je větší než my, že nás přesahuje, že je za obzorem našeho pohledu, nad naší vůlí i nad našimi touhami. Svatý Josef je obdivuhodným příkladem naší víře: jeho život byl doslova zpřevracen naruby Božími iniciativami, iniciativami tajemnými, iniciativami, které přesahují možnosti našeho chápání. Josef se nechal vést, protože byl spravedlivý a "spravedlivý" je člověk, který žije z víry.

Prosby
Obraťme se ve společné modlitbě k Bohu, od něhož pochází veškeré otcovství na nebi i na zemi: Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.
• Otče svatý, tys zjevil svatému Josefovi tajemství Krista, skryté od věčnosti, dej, abychom stále více poznávali a milovali tvého Syna, který se stal člověkem pro naši spásu.
• Ty sytíš nebeské ptáky a odíváš polní lilie, daruj všem lidem každodenní chléb.
• Svěřil jsi do našich rukou dílo stvoření, uděl všem dělníkům, řemeslníkům a zemědělcům odpovídající odměnu za jejich námahu.
• Prameni svatosti, ty voláš všechny lidi, aby se ti připodobnili, dej, abychom na přímluvu svatého Josefa kráčeli cestou svatosti a spravedlnosti po všechny dny svého života.
• Dobrotivě shlédni na umírající a zemřelé, učiň, ať jsou navěky šťastni s Ježíšem, Josefem a Marií.

Modlitba
Bože, tys nás obnovil svým darem; dej, abychom před tebou kráčeli po cestách svatosti a spravedlnosti po příkladu a na přímluvu svatého Josefa, muže spravedlivého a věrného, který v plnosti času spolupracoval na velkém tajemství naší spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

4. den - SVATÝ JOSEF-VZOR MODLITBY

Hledíme-li na svatého Josefa jako na příkladný vzor modlitby, vidíme, že se máme ještě mnohému co učit od jeho úcty k Ježíši a Marii. Tolik se potřebujeme naučit, jak převádět naši úctu do služby, do činnosti, v níž bychom místo vlastního prospěchu hledali jen uskutečnění Božích záměrů a jeho slávu. Je třeba, abychom takto chápali svůj život, chceme-li, aby se tajemství Ježíše, Marie a Josefa stalo naším bohatstvím, oním malým pozemským rájem, kde den za dnem uchováváme blaženou naději slávy.

Prosby
Prosme věčné Slovo, které se chtělo stát synem lidské rodiny: Ježíši pokorný a poslušný, posvěť svou církev.
• Věčné Slovo Otcovo, učenlivé a poslušné Marii a Josefovi, nauč nás pokoře a trpělivosti.
• Božský Učiteli, daruj nám ochotu naslouchat tvému slovu a uchovávat je v čistém a velkodušném srdci, tak, jako je přijímala Maria, tvá Matka, a rozvažovala o něm ve svém nitru.
• Kriste, tvůrce vesmíru, tys byl nazván tesařovým synem, dej, abychom s velkorysým úsilím konali svou každodenní práci.
• Ježíši, tys vyrůstal v nazaretské rodině a prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí, dej, abychom rostli ve víře a lásce.

Modlitba
Bože náš Otče, původce a základe domácího společenství, tys nám ve svaté Rodině, Ježíši, Marii a Josefovi dal pravý životní vzor; dej, ať se v našich rodinách projevují tytéž ctnosti a tatáž láska, abychom mohli shromážděni v tvém domě prožívat nekonečnou radost. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

5. den - POKORNÉ MLČENÍ SVATÉHO JOSEFA

Mlčení je mluvou pokorných, kteří vždy mlčí. Svatý Josef je právě takový. Proto je vzorem vnitřních duší. Je příkladem touto svrchovanou svobodou, kterou poskytl Bohu ve svém životě, tímto bytím cele k dispozici v rukou Božích. Dnes ho vidíme v průzračném světle, přítomného uvnitř celého tajemství Božího působení, tak blízkého nejkrásnějším skutečnostem spásy světa a slávy Páně. Je to jeho místo. Jak je blahoslavený! Pán mohl být v jeho životě absolutním Panovníkem a Vládcem.

Prosby
Spojeni v modlitbě chval, vzývejme našeho Spasitele, obětovaného v chrámu Marií a Josefem: Světlo národů, osvěcuj svůj lid.
• Pane, tys chtěl být podle Zákona představen Otci v jeruzalémském chrámu, nauč nás vydávat se s tebou v oběť své církvi.
• Ježíši Kriste, naše radosti a spáso, hledaný a nalezený spravedlivým Simeonem v domě tvého Otce, dej, ať rozpoznáváme a setkáváme se s tebou v trpících údech tvé církve.
• Očekávaný národy, o tobě mluvila prorokyně Anna všem, kdo čekali vykoupení Izraele, nauč nás správně zvěstovat tvé evangelium.
• Úhelný kameni Božího království, ty ses stal znamením odporu, dej, aby lidé žili ve víře a lásce, a tak nalezli v tobě vzkříšení a život.

Modlitba
Pane, náš Bože, prameni radosti těm, kdo kráčejí v tvé chvále; na přímluvu svatého Josefa nám daruj prosté a učenlivé srdce podle obrazu tvého Syna, abychom se stali učedníky Moudrosti a konali jen to, co se ti líbí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

6. den - ČINNÉ MLČENÍ SVATÉHO JOSEFA

Jak je plodné toto mlčení! Umožňuje, aby mezi Božím slovem a Josefovou poslušností nebylo nic jiného než nepřetržitost. Bůh promlouvá a svatý Josef koná. Jedná se o to, osvojit si postoj krajní odevzdanosti. Svěřme tomuto drahému světci svůj život. U něj si můžeme být jistí, vždyť Bůh sám svěřil do jeho rukou existenci svých dvou nejmilovanějších bytostí, Ježíše a Marie.

Prosby
Prosme Boha Otce, Pramen veškeré svatosti, aby nám příkladem a s pomocí svatého Josefa udělil dar žít ve shodě s naším křtem: Učiň nás svatými Bože, neboť ty jsi svatý.
• Otče svatý, ty chceš, abychom se nazývali a skutečně byli tvými dětmi, dej, aby tě církev oslavovala po celé zemi světlem své svatosti.
• Otče svatý, ty nás zveš, abychom kráčeli v důstojnosti našeho povolání a ve všem se ti tak líbili, dej, abychom přinášeli bohaté plody dobrých skutků.
• Otče svatý, tys nás smířil se sebou v Kristu, chraň všechny, kdo věří ve tvém jménu, abychom s tebou tvořili jedno.
• Otče svatý, ty chceš, abychom s tebou stolovali při věčné hostině v nebi, daruj nám milost růst v lásce u stolu tvého Těla a tvého Slova.
• Otče svatý, dovol našim zemřelým bratřím a sestrám, aby mohli nazírat tvou tvář, a také nás učiň hodnými tvé slávy.

Modlitba
Bože, tvé slovo je pravým světlem našim krokům, radostí a pokojem našim srdcím; na přímluvu svatého Josefa dej, abychom je osvíceni tvým Duchem přijímali s živou vírou, a tak byli s to zahlédnout v temnotách lidských osudů znamení tvé přítomnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

7. den - KONTEMPLATIVNÍ MLČENÍ SVATÉHO JOSEFA

Uvažujeme-li o životě svatého Josefa, cítíme, jak se naše srdce uklidňuje, náš duch je pohroužen do pokoje. Jak krásná je to dispozice a jak je třeba, abychom o ni prosili! Neboť jde o dispozici, která je zároveň odevzdaností, důvěrou, nadějí, láskou, věrností kvůli vytrvalosti, ustavičným konáním dobra a ctností. Pouze pokojné duše jsou skutečně vytrvalé. Kéž nám svatý Josef, ten přívětivý patron duchovního života, pomůže, abychom byli velmi přítomni pouze srdci a očím Božím.

Prosby
Spojeni v modlitbě chval, na přímluvu svatého Josefa, vzývejme Krista Pána, aby nám pomáhal sloužit Bohu ve svatosti a spravedlnosti po všechny dny našeho života: Pane, posvěcuj svůj lid.
• Tys byl vyzkoušen ve všem, aby ses nám podobal ve všem, kromě hříchu, Pane Ježíši, posvěcuj svůj lid.
• Tys chtěl, aby tví učedníci byli solí země a světlem světa, Pane Ježíši, osvěcuj svůj lid.
• Přišel jsi sloužit, a ne, aby se ti sloužilo, Pane Ježíši, nauč nás sloužit ti v našich bratřích a sestrách. • Ty jsi odlesk Otcovy slávy a výrazná podoba jeho podstaty, Pane Ježíši, dej, abychom na konci svého života spolu s tvými anděly hleděli na tvou tvář.

Modlitba
Bože, z tvého bytí vyvěrá všechno, co je; na přímluvu svatého Josefa dej, aby se běh světa a neklid a nepokoj lidí podrobily tvým záměrům, jako se rozbouřené moře podrobilo příkazu tvého Syna, a tak se v tvém Duchu utišilo každé srdce a církev se stále těšila tvému pokoji. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

8. den - POSLÁNÍ SVATÉHO JOSEFA

Kdo lépe než sv. Josef nás tedy může naučit, jak se stát důvěrně blízkými Ježíši a Marii. Příklad svatého Patriarchy je nádherný! Ač byl hlavou rodiny, jednoduše jí sloužil, s důvěrností plnou odevzdanosti a ustavičné oddanosti. Svatý Josef nepoměřuje Ježíšův a Mariin život svými požadavky, ale dává svůj život do jejich služeb. Jak velmi potřebujeme my, kteří bychom chtěli být mírou svých životů, naučit se od svatého Josefa nechat Boha jednat, aby Bůh byl touto mírou svými rozhodnutími a svými plány s každým z nás.

Prosby
Spojeni v modlitbě chval klaňme se Božímu Synu a oslavujme jej za to, že se stal členem lidské rodiny: Kriste, ty jsi vzorem a spasitelem všech lidí.
• Tajemstvím své podřízenosti Marii a Josefovi, nauč nás poslušnosti a respektu vůči těm, které jsi postavil do čela společenství.
• Tys se synovskou náklonností miloval Marii a Josefa, chraň naše rodiny poutem vzájemné lásky a pokoje.
• Horlil jsi pro věc svého Otce, dej, aby byl Bůh milován a ctěn ve všech rodinách.
• Po třech dnech úzkostlivého hledání jsi byl nalezen v chrámu, daruj nám moudrost, abychom hledali především Boží království.
• Připojil jsi k sobě Marii a Josefa v nebeské slávě, přijmi všechny zemřelé do rodiny blažených v nebi.

Modlitba
Bože, náš Stvořiteli a Otče, tys chtěl, aby se tvůj Syn, zrozený před úsvitem věků, stal členem lidské rodiny; oživ v nás úctu k daru a tajemství života, aby se všichni rodiče cítili být účastni na plodnosti tvé lásky a děti aby rostli moudrostí, věkem i oblibou a chválily tvé svaté jméno. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.   

9. den - SVATÝ JOSEF-PATRON CÍRKVE

Dnes věnuje církev svatému Josefovi zvláštní pozornost. Není možné nemyslet na tohoto svatého Patriarchu a oddělovat jej od ochrany svaté církve, neboť on vstoupil do dějin spásy a v nich také setrvává, aby stále uskutečňoval Boží plán s lidmi. Svatý Josef nás učí, jak také nabídnout Kristu službu života. V příkladu jeho služby je obsažen i základ jeho pomoci nám. V důslednosti života svatého Josefa má každý křesťan nacházet podnět k tomu, aby přispíval k pokroku církve v lidských dějinách a k realizaci Božího království.

Prosby
S důvěrou prosme Otce, který v Kristu Ježíši ukojil touhy starého i nového Izraele: Svatý Josefe, přimlouvej se za nás.
• Za svatou církev, aby po příkladu Panny Marie a Josefa uměla přijímat s učenlivostí a láskou každé Boží slovo, prosme.
• Aby se církev vždy a všude stávala hlasem tužeb po svobodě, spravedlnosti a míru všech národů, prosme.
• Aby se rodina stala po vzoru rodiny nazaretské školou víry a znamením naděje pro nové generace, prosme.
• Za ty, kdo trpí na těle i na duchu, aby na přímluvu svatého Josefa obdrželi pokoj a zdraví a uměli svá utrpení obětovat za hlásání evangelia všem národům, prosme.

Modlitba
Přijmi, Otče naše prosby a na přímluvu svatého Josefa, Kristova pěstouna, veď a chraň kroky našeho života až do dne, kdy s tebou budeme sjednoceni ve slávě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Litanie ke svatému Josefovi

Pane, smiluj se,
Kriste, smiluj se,
Pane, smiluj se,
Bože, náš Nebeský Otče,                          smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria,                                               oroduj za nás.
Svatý Josefe,                                             oroduj za nás.
Slavný Davidův potomku,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží Rodičky,
Čestný strážce svaté Panny,
Pěstoune Božího Syna,
Ochotný ochránce Krista,
Hlavo svaté rodiny,
Josefe spravedlivý,
Josefe čistý,
Josefe moudrý,
Josefe statečný,
Josefe poslušný,
Josefe věrný,
Zrcadlo trpělivosti,                                     oroduj za nás.
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků,
Ozdobo domácího života,
Strážce panen,
Oporo rodin,
Útěcho ubohých,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Ochránce svaté církve,                              oroduj za nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3×)

Ustanovil ho pánem domu svého
a správcem veškerého statku svého.

Modleme se:
Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za přímluvce na nebi toho, kterého uctíváme jako ochránce na zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.  

Modlitba ke sv. Josefovi

dle apoštolského listu Svatého otce Františka "Patris Corde"
u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve
dne 8. prosince 2020

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.
Amen.

(Překlad Liturgické komise ČBK, únor 2021) 

Odevzdání se do ochrany svatého Josefa

Svatý Josefe při nás stůj,
dům tento i nás opatruj.
Sešli z nebe požehnání,
ať nás všeho zlého chrání.

Ať se láska, svornost množí,
bychom žili v bázni Boží,
ve ctnostech vždy setrvali
a do nebe se dostali.

Tak dnes k tobě voláme,
o lásku tvou žádáme,
přijmi klíče toho domu,
odvrať od nás každou škodu.

Uč nás Boha milovat,
hříchů se vždy varovat.
Ať jsme živi zde na světě
jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě.
Amen 

ZASVĚCENÍ SVATÉMU JOSEFOVI

(Při Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2021 pronesl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál zásvětnou modlitbu ke sv. Josefovi a svěřil tak diecézi do jeho ochrany)

Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla - Církve, svatý Josefe!

Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny, pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v pronásledování, ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy usilovně plnil Boží vůli, vynikal jsi dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou druhým. Stal ses tak pro všechny generace vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským symbolem zbožnosti, pokory lásky a čistoty. V jednotě s naším papežem Františkem dnes o slavnosti Matky Boží Panny Marie zasvěcuji a svěřuji sebe, kněžstvo, členy řeholních společenství i všechen lid královéhradecké diecéze pod Tvou mocnou ochranu.Kéž se - na Tvoji přímluvu - zacelí bolestná rána pandemie, kéž lidé litují svých hříchů a obrátí se k Bohu, kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří ctnostmi pro Boží království. Kéž se v nás obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu a oživí upřímná vděčnost za dary, kterými nás Pán dnes a denně zahrnuje. Kéž se ozdraví vztahy ve veřejném životě, v politice a ve společnosti, kéž se obnoví a posvětí naše rodiny a vztahy v nich, kéž skrze svátost manželství lidé znovu objeví vznešenou krásu Původce veškerého bytí, dobra a lásky.Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou přímluvu u Pána, o ochranu a pomoc v našem povolání, v životních křížích, v opuštěnosti, nemocech, stáří i v hodině naší smrti.


Štítky: Rok sv. Josefa